Budowa obwodnicy Chełmca
w ciągu drogi krajowej nr 28

/ DATA ZAWARCIA UMOWY
NA ROBOTY BUDOWLANE
21/12/2021 r.
/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

49 718 440,18 zł
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

74 150 000,00 zł

Przedsięwzięcie stanowi element projektu:
„Budowa obwodnic miejscowości na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA”
dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy, o wartości 2 000 000 000,00 zł wydatków kwalifikowanych.


/ NAZWA KONTRAKTU

„Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu
drogi krajowej nr 28”


Główne cele inwestycji

Nowa obwodnica ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, przejąć ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28, poprawić przepustowość drogi oraz uzupełnić obwodnicę Nowego Sącza, łącząc wybudowane odcinki północnej obwodnicy miasta oraz nowej drogi powiatowej w kierunku Starego Sącza. 
Poprowadzona po nowym śladzie obwodnica, w północnej części Chełmca, ominie jego centrum i umożliwi połączenie sieci dróg krajowych nr 28 i 75 w północno-zachodniej części Nowego Sącza. Przyczyni się to do poprawy istniejących warunków komunikacyjnych występujących na terenie gminy Chełmiec oraz na odcinku dojazdu do trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego. Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.

Opis Kontraktu


Plan orientacyjny

Budowa obwodnicy zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie nowosądeckim, na terenie gminy Chełmiec.

Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28 jest inwestycją o znaczeniu regionalnym, znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.

Ważne daty

Podpisanie umowy z Wykonawcą - 21.12.2021 r.

Data przekazania Placu Budowy - 14.01.2022 r.

Planowane ukończenie robót - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem okresów zimowych (1 grudnia – 31 marca)